Thank you for your hard work!


2018-2019年查城華人協會委員會

Chattanooga Chinese Association Board


會長(President

陈刚, 方秋蓉

(Andy Chen, Ellen Fang)

423-313-6076

gchen007@gmail.com  


顧問(Consultant

王令隽刘碧华

(Prof. Lingjun Wang  & Bihua Wang)

423-619-0023

lingjun-wang@utc.edu


委員(Board Members)


吴卫东,高兰(Weidong Wu & Lan Gao)                                               仪秀伟,夏民杰 (Sherwin Yi,Minjie Xia

423-463-0769                                                                                        423-902-3273

Lan_Gao@msn.com                                                                            sherwin.yi@gmail.com

 

  殷金海,陆笑炎(Frank & Lucy Yin)                                                     陈利军, 武春霞(Lijun Chen,Chunxia Wu

                                        423-255-3547                                                                                      423-321-4531                                                     jinhaiyin@gmail.com                                                                       Lijun.w.chen@gmail.com

                                                                                                  

王詠铠,虞解兰(Kai Wang, Jielan Yu)                                                    张燕Robert (Yan,Robert Mulligan)          

423-313-1751                                                                                            423-475-0802       

kyw168@gmail.com                                                                            yanmulligan@gmail.com

 free templates

Make a free website with Yola